Ανακοίνωση τύπου της ΑΕΓΕΚ

Ανακοίνωση τύπου της ΑΕΓΕΚ, 28.03.08

Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι περιήλθε εις γνώση της, μέσω επιστολής η οποία εστάλη από τις ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς προς την ινδική εταιρία DSC και κοινοποιήθηκε στην εταιρία, το γεγονός ότι οι ως άνω Τράπεζες θεώρησαν λυθείσα την τριμερή «Συμφωνία αναδιοργάνωσης υποχρεώσεων», η οποία υπεγράφη στις 31.10.2007 μεταξύ των εν λόγω Τραπεζών, της DSC και των εταιριών ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., συνεπεία της μη υλοποίησης από πλευράς DSC των αναληφθεισών έναντι των προαναφερθεισών Τραπεζών υποχρεώσεων. Η εταιρία θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες μετά από εκτίμηση της εξελίξεως αυτής.

Share/Bookmark
Leave a Comment